ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിക്കുന്നു

ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിക്കുന്നു
May 14 23:51 2017

സ്ഥാനമേറ്റ ഫ്രഞ്ച്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ സൈനികരുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിക്കുന്നു
പിടിഐ

  Categories:
view more articles

About Article Author