ചങ്ങമ്പുഴ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, പനോരമ സഹായത്തോടെ എടുത്ത ചിത്രം

ചങ്ങമ്പുഴ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, പനോരമ സഹായത്തോടെ എടുത്ത ചിത്രം
June 16 22:43 2017

ചങ്ങമ്പുഴ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, പനോരമ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ എടുത്ത ചിത്രം
ഫോട്ടോ: വി എൻ കൃഷ്ണപ്രകാശ്‌

  Categories:
view more articles

About Article Author