ജനയുഗം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സുരേഷ്‌ ചൈത്രത്തിന്‌ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രം

ജനയുഗം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സുരേഷ്‌ ചൈത്രത്തിന്‌ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രം
April 20 23:23 2017

കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്‌ ആൻഡ്‌ വീഡിയോ ഗ്രാഫേഴ്സ്‌ യൂണിയൻ സംസ്ഥാനതല ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ പിക്ച്ചോറിയൽ വിഭാഗത്തിൽ ജനയുഗം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സുരേഷ്‌ ചൈത്രത്തിന്‌ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രം

  Categories:
view more articles

About Article Author