ജെ മുത്തുകൃഷ്ണന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു

ജെ മുത്തുകൃഷ്ണന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു
March 17 00:00 2017

ആത്മഹത്യചെയ്ത ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി ജെ മുത്തുകൃഷ്ണന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു
പിടിഐ

  Categories:
view more articles

About Article Author