തട്ടിയെടുത്ത തുണികൊണ്ട്‌ തൊട്ടിലുണ്ടാക്കി ആടുന്ന കുരങ്ങ്‌

തട്ടിയെടുത്ത തുണികൊണ്ട്‌ തൊട്ടിലുണ്ടാക്കി ആടുന്ന കുരങ്ങ്‌
June 18 23:46 2017

നമുക്കുമാകാം ഊഞ്ഞാൽ….!!!
സന്ദർശകരിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്ത തുണികൊണ്ട്‌ തൊട്ടിലുണ്ടാക്കി ആടുന്ന കുരങ്ങ്‌. ദൃശ്യം ചിന്നാർ വന്യമൃഗസങ്കേതത്തിൽ നിന്ന്‌
ചിത്രം: രാജേഷ്‌ രാജേന്ദ്രൻ

  Categories:
view more articles

About Article Author