തമിഴ്‌നാട്ടിൽ എഐഎസ്‌എഫ്‌ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ എഐഎസ്‌എഫ്‌ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം
April 16 00:02 2017

ഡൽഹിയിൽ സമരം നടത്തുന്ന കർഷകരോട്‌ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്‌ പുലർത്തുന്ന നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ എഐഎസ്‌എഫ്‌ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം

  Categories:
view more articles

About Article Author