നക്സ­ലു­ക­ളുടെ ഒളി­ത്താ­വ­ള­ങ്ങ­ളിൽ നിന്ന്‌ കണ്ടെ­ത്തിയ ബോംബു­കളും ഗ്രനേ­ഡു­കളും

നക്സ­ലു­ക­ളുടെ ഒളി­ത്താ­വ­ള­ങ്ങ­ളിൽ നിന്ന്‌ കണ്ടെ­ത്തിയ ബോംബു­കളും ഗ്രനേ­ഡു­കളും
May 19 23:40 2017

ജാർഖണ്ഡ്‌ പൊലീസ്‌ ലോഹർദാഗാ വന­മേ­ഖ­ല­യിൽ നട­ത്തിയ തെര­ച്ചി­ലിൽ നക്സ­ലു­ക­ളുടെ ഒളി­ത്താ­വ­ള­ങ്ങ­ളിൽ നിന്ന്‌ കണ്ടെ­ത്തിയ ബോംബു­കളും ഗ്രനേ­ഡു­കളും
പിടിഐ

  Categories:
view more articles

About Article Author