നിശ്ചല ദൃശ്യമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച …

നിശ്ചല ദൃശ്യമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച …
November 23 01:37 2014

നിശ്ചല ദൃശ്യമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച്ച …
തലചായ്ക്കാൻ മറ്റൊരിടം തേടി പോകുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ കുടുംബം കൊല്ലം ചിന്നക്കടയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം
ഫോട്ടോ: സുരേഷ്‌ ചൈത്രം

 

  Categories:
view more articles

About Article Author