പാക്‌ സൈന്യത്തിന്റെ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വീട്‌ ഗ്രാമീണർ നോക്കിക്കാണുന്നു

പാക്‌ സൈന്യത്തിന്റെ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വീട്‌ ഗ്രാമീണർ നോക്കിക്കാണുന്നു
May 17 23:35 2017

ജമ്മുവിലെ ലാം വില്ലേജിൽ പാക്‌ സൈന്യത്തിന്റെ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വീട്‌ ഗ്രാമീണർ നോക്കിക്കാണുന്നു
പിടിഐ

  Categories:
view more articles

About Article Author