പ്ലസ്ടുവിന്‌ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനം

പ്ലസ്ടുവിന്‌ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനം
May 16 00:10 2017

പ്ലസ്ടുവിന്‌ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനം. ദൃശ്യം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺഹിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും
ചിത്രം: രാജേഷ്‌ രാജേന്ദ്രൻ

  Categories:
view more articles

About Article Author