ബലാ­ബലം: മൂ­ന്നാർ മാ­ട്ടു­പ്പെ­ട്ടി­ ഡാ­മി­നു സ­മീ­പ­മു­ള്ള പുൽമേട്ടിൽ സ­ഞ്ചാ­രി­കൾ­ക്ക്‌ ദൃ­ശ്യ­വി­രുന്നൊരു­ക്കി എത്തി­യ കാ­ട്ടാ­ന­ക്കൂട്ട­ത്തിലെ ര­ണ്ട്‌ കു­ട്ടി­യാ­ന­കൾ പ­ര­സ്പ­രം പോ­ര­ടി­ക്കുന്നു

ബലാ­ബലം: മൂ­ന്നാർ മാ­ട്ടു­പ്പെ­ട്ടി­ ഡാ­മി­നു സ­മീ­പ­മു­ള്ള പുൽമേട്ടിൽ സ­ഞ്ചാ­രി­കൾ­ക്ക്‌ ദൃ­ശ്യ­വി­രുന്നൊരു­ക്കി എത്തി­യ കാ­ട്ടാ­ന­ക്കൂട്ട­ത്തിലെ  ര­ണ്ട്‌ കു­ട്ടി­യാ­ന­കൾ പ­ര­സ്പ­രം പോ­ര­ടി­ക്കുന്നു
November 22 08:46 2014

ബലാ­ബലം: മൂ­ന്നാർ മാ­ട്ടു­പ്പെ­ട്ടി­ ഡാ­മി­നു സ­മീ­പ­മു­ള്ള പുൽമേട്ടിൽ സ­ഞ്ചാ­രി­കൾ­ക്ക്‌ ദൃ­ശ്യ­വി­രുന്നൊരു­ക്കി എത്തി­യ കാ­ട്ടാ­ന­ക്കൂട്ട­ത്തിലെ
ര­ണ്ട്‌ കു­ട്ടി­യാ­ന­കൾ പ­ര­സ്പ­രം പോ­ര­ടി­ക്കുന്നു
ഫോട്ടോ:­ ജോ­മോൻ പ­മ്പാ­വാലി

 

  Categories:
view more articles

About Article Author