ഭീകരർ താവളമാക്കിയ വീട്‌ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ തകർന്നപ്പോൾ

ഭീകരർ താവളമാക്കിയ വീട്‌ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ തകർന്നപ്പോൾ
July 04 23:45 2017

പുൽവാമയിൽ ഭീകരർ താവളമാക്കിയ വീട്‌ സുരക്ഷാ സൈന്യവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ തകർന്നപ്പോൾ
പിടിഐ

  Categories:
view more articles

About Article Author