മലപ്പുറത്ത്‌ നിന്നും കാടിനെക്കുറിച്ചറിയാൻ തട്ടേക്കാട്‌ പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെത്തിയ കുട്ടികൾ

മലപ്പുറത്ത്‌ നിന്നും കാടിനെക്കുറിച്ചറിയാൻ തട്ടേക്കാട്‌ പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെത്തിയ കുട്ടികൾ
July 10 23:38 2017

കാടറിയാൻ….
മലപ്പുറത്ത്‌ നിന്നും കാടിനെക്കുറിച്ചറിയാൻ തട്ടേക്കാട്‌ പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക്‌ ഫോറസ്റ്റ്‌ വാർഡന്മാർ ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നു.
ചിത്രം: രാജേഷ്‌ രാജേന്ദ്രൻ

  Categories:
view more articles

About Article Author