ലോക പൈതൃ­ക­ദി­ന­ത്തിൽ താജ്മ­ഹൽ സന്ദർശ­ന­ത്തി­നെ­ത്തിയ വിദേശ സഞ്ചാ­രി­കൾക്ക്‌ ടൂറിസ്റ്റ്‌ ഗൈഡ്‌ താജ്മ­ഹ­ലിന്റെ ചരി­ത്ര­പ്രാ­ധാന്യം വിവ­രി­ക്കുന്നു

ലോക പൈതൃ­ക­ദി­ന­ത്തിൽ താജ്മ­ഹൽ സന്ദർശ­ന­ത്തി­നെ­ത്തിയ വിദേശ സഞ്ചാ­രി­കൾക്ക്‌ ടൂറിസ്റ്റ്‌ ഗൈഡ്‌ താജ്മ­ഹ­ലിന്റെ ചരി­ത്ര­പ്രാ­ധാന്യം വിവ­രി­ക്കുന്നു
November 20 08:24 2014

ലോക പൈതൃ­ക­ദി­ന­ത്തിൽ താജ്മ­ഹൽ സന്ദർശ­ന­ത്തി­നെ­ത്തിയ വിദേശ സഞ്ചാ­രി­കൾക്ക്‌ ടൂറിസ്റ്റ്‌ ഗൈഡ്‌ താജ്മ­ഹ­ലിന്റെ ചരി­ത്ര­പ്രാ­ധാന്യം വിവ­രി­ക്കുന്നു

 

  Categories:
view more articles

About Article Author