വലിയ മെത്രാപോലിത്തയ്ക്ക്‌ രാജാജി മാത്യുതോമസ്‌ ആശംസകൾ നേരുന്നു

വലിയ മെത്രാപോലിത്തയ്ക്ക്‌ രാജാജി മാത്യുതോമസ്‌ ആശംസകൾ നേരുന്നു
April 20 00:21 2017

നൂറാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസ്‌ മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപോലിത്തയ്ക്ക്‌ ജനയുഗം പത്രാധിപർ
രാജാജി മാത്യുതോമസ്‌ ആശംസകൾ നേരുന്നു

  Categories:
view more articles

About Article Author