വി ജി വിജ­യന്‌ കാനം രാജേ­ന്ദ്രൻ അന്ത്യാ­ഞ്ജലി അർപ്പി­ക്കുന്നു

വി ജി വിജ­യന്‌ കാനം രാജേ­ന്ദ്രൻ അന്ത്യാ­ഞ്ജലി അർപ്പി­ക്കുന്നു
May 19 23:22 2017

ജന­യുഗം വയ­നാട്‌ ബ്യൂറോ ചീഫ്‌ വി ജി വിജ­യന്‌ സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്ര­ട്ടറി കാനം രാജേ­ന്ദ്രൻ അന്ത്യാ­ഞ്ജലി അർപ്പി­ക്കുന്നു

  Categories:
view more articles

About Article Author