വേനൽമഴക്കുശേഷം തളിരിട്ട പച്ചപ്പിൽ തീറ്റതേടിയിറങ്ങിയ മാൻ

വേനൽമഴക്കുശേഷം തളിരിട്ട പച്ചപ്പിൽ തീറ്റതേടിയിറങ്ങിയ മാൻ
April 16 23:35 2017

വേനൽമഴക്കുശേഷം തളിരിട്ട പച്ചപ്പിൽ തീറ്റതേടിയിറങ്ങിയ മാൻ. ദൃശ്യം മുത്തങ്ങയിൽ നിന്ന്‌
ചിത്രം: രാജേഷ്‌ രാജേന്ദ്രൻ

  Categories:
view more articles

About Article Author