വേനൽ കടുത്തതോടെ പച്ചപ്പ്‌ തേടിയെത്തിയ വയനാട്ടിലെ മ്ലാവിൻകൂട്ടം

വേനൽ കടുത്തതോടെ പച്ചപ്പ്‌ തേടിയെത്തിയ വയനാട്ടിലെ മ്ലാവിൻകൂട്ടം
January 09 23:47 2017

വേനൽ കടുത്തതോടെ കാട്ടിൽനിന്ന്‌ തീറ്റ തേടി മൃഗങ്ങൾ ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്‌ എത്തിത്തുടങ്ങി. പച്ചപ്പ്‌ തേടിയെത്തിയ വയനാട്ടിലെ മ്ലാവിൻകൂട്ടം
ചിത്രം: രാജേഷ്‌ രാജേന്ദ്രൻ

  Categories:
view more articles

About Article Author