സത്താറയിലുള്ള തരാലി ഡാമിന്റെ വാല്വ്‌ അതിസമ്മർദ്ദം മൂലം പൊട്ടിയപ്പോൾ

സത്താറയിലുള്ള തരാലി ഡാമിന്റെ വാല്വ്‌ അതിസമ്മർദ്ദം മൂലം പൊട്ടിയപ്പോൾ
January 06 23:22 2017

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താറയിലുള്ള തരാലി ഡാമിന്റെ വാല്വ്‌ അതിസമ്മർദ്ദം മൂലം പൊട്ടിയപ്പോൾ. പിടിഐ

  Categories:
view more articles

About Article Author