സി എ വിദ്യാർഥി മിഷേലിന്റെ മൊബൈലിനും ബാഗിനുമായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു

സി എ വിദ്യാർഥി മിഷേലിന്റെ മൊബൈലിനും ബാഗിനുമായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു
March 20 23:59 2017

ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട സി എ വിദ്യാർഥി മിഷേൽ ഷാജി വർഗീസിന്റെ മൊബൈലിനും ബാഗിനുമായി കൊച്ചി കായലിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു

  Categories:
view more articles

About Article Author