സ്മരണ: ഇ ജെ ഫ്രാൻസിസ്‌

സ്മരണ: ഇ ജെ ഫ്രാൻസിസ്‌
April 06 04:55 2017

സർവീസ്‌ സംഘടനാ രംഗത്തെ കുലപതിയും ജോയിന്റ്‌ കൗൺസിൽ ചെയർമാനും സിപിഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗവുമായിരുന്ന ഇ ജെ ഫ്രാൻസിസ്‌ അന്തരിച്ചിട്ട്‌ ഇന്ന്‌ അഞ്ചു വർഷം തികയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്കു മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു.

  Categories:
view more articles

About Article Author