പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യവത്കരണം പാളി; 34 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 28 ലും നടപടിയായില്ല

ബേബി ആലുവ പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവത്കരണം കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിനൊപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നില്ല. തന്ത്രപരമായ