മണ്ഡികൾ നിലച്ചു: പുറത്തുള്ള വില്പനയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടമായത് അഞ്ചുകോടി

കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച കാർഷിക കരിനിയമത്തെതുടർന്ന് മണ്ഡികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനാൽ പുറത്ത് ഉല്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ