രാജ്യത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകളെക്കാൾ കോടികളുടെ സ്വത്തുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ

രാജ്യത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകളെക്കാൾ കോടികളുടെ സ്വത്തുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളെന്നു റിപ്പോർട്ട്‌. കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ മാതൃകയിൽ രാജ്യത്തെ ചില