നികുതി വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനെന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു കേർപ്പറേറ്റ് സഹായ ബിൽ കൂടി

പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവഹാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെന്ന പേരിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്ന വിവാദ് സെ

യുവതിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണത്തിന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ്

കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പരിചയപ്പെട്ട യുവാവ്