ആർ സുഗതൻ

നിസ്വാര്‍ത്ഥ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്റെ രാഷ്‌ട്രീയ ചരിത്രമാണ്‌ ആർ സുഗതന്റെ ജീവിതകഥ. അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ