കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കണം

കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗണില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന‑ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങള്‍