വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ അന്വേഷണസംഘം

യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിൽ ആരോഗ്യ‑ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന വി എസ് ശിവകുമാർ എംഎൽഎയുടേയും കൂട്ടുപ്രതികളുടേയും വീടുകളിൽ