വളളികുന്നം പാർട്ടി ഘടകം

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുശേഷം തിരുവിതാംകൂറിൽ ജനകീയ മന്ത്രിസഭ വന്നു. പട്ടം താണുപിളള പ്രധാനമന്ത്രിയായി. പിന്നീട് തിരു-കൊച്ചി

ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയേ ഇല്ല

ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മിന്നാമിനുങ്ങ് പ്രകാശിച്ചുകൊള്ളും. വേണമെന്നും വേണ്ടെന്നും ആരോടും അത് മിണ്ടുകയില്ല.

ഉയരുക രക്തനക്ഷത്രമേ

കവി, ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ, പരിഭാഷകൻ, ഗവേഷകൻ, ചരിത്രകാരൻ, വ്യാഖ്യാതാവ്, അധ്യാപകൻ, സംഘാടകൻ, പ്രഭാഷകൻ, വിശ്രുത