എന്തുകൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞം

വിഴിഞ്ഞം പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമായതിനാലാണ് പുരാതനകാലം മുതല്‍ യവനരും റോമാക്കാരും അറബികളും വിഴിഞ്ഞത്ത് കപ്പലടിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

പാലക്കാട് വാഹന പരിശോധനക്കിടെ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ച് മരിച്ചു

പാലക്കാട് വാഹന പരിശോധനക്കിടെ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ച്