കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മുങ്ങുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ പുതിയ സംവിധാനം

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനിടയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വെട്ടിച്ച് മുങ്ങുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ പുതിയ സംവിധാനവുമായി കോട്ടയം

പാലിനും പാലുല്പന്നങ്ങൾക്കും ക്ഷാമമുണ്ടാവില്ലെന്ന് മിൽമ

കോവിഡ് 19നെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മിൽമ. സംസ്ഥാനത്തെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്