ആ രക്തതാരകങ്ങൾ

ദേശീയവിപ്ലവകാരി ഭഗത്‌സിങ്ങ്, രാജ്‌ഗുരു, സുഖ്ദേവ് എന്നിവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക ദിനമാണിന്ന്‌. വിപ്ലവം ജന്മാവകാശമാണെന്നു