തദ്ദേശ വോട്ടർപട്ടിക: തുടർനടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചു, പ്രസിദ്ധീകരണം 31 ന് ശേഷം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ മാർച്ച് 31വരെ

ഒന്നിച്ച് നിലത്തിറങ്ങി; പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടമില്ലാതെ വിമാനങ്ങൾ

കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ സാമ്പത്തികനഷ്ടത്തിനൊപ്പം വ്യോമയാന കമ്പനികൾ നേരിടുന്നത് മറ്റൊരു