ജിഡിപി 2.5 ശതമാനമാകും

അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയുമെന്ന് പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക

കോവിഡ് 19: വിദേശ യാത്രക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായ