കൊറോണ വ്യാപനം: കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കണക്കുകൾ

രാജ്യത്ത് കൊറോണ വ്യാപനം നിയന്ത്രിതമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേയും ഐസിഎംആറിന്റേയും വാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന