കേന്ദ്ര ആരോഗ്യനയം പാക്കേജിൽ അട്ടിമറിച്ചു, ആരോഗ്യമേഖലയുടെ വിഹിതം ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജില്‍ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച വിഹിതം ഒരു ശതമാനത്തിൽ

കുവെെറ്റില്‍ ആറ് ലക്ഷം പ്രവാസികളെ പിരിച്ചുവിടുന്നു; പ്രവാസികള്‍ക്ക് നിയമന വിലക്കും

ഗള്‍ഫ് പ്രവാസ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിരിച്ചുവിടലിന് കുവെെറ്റ് കച്ചമുറുക്കി. ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി