അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ഇന്ത്യക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാം; തോമസ് പിക്കറ്റി

സമൂഹത്തിലെ അസമത്വം മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന

കേരളത്തില്‍ നിന്നുപോയ കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ ബസ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു

കേരളത്തില്‍നിന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി പോയ ബസ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു. ഒഡിഷയില്‍ വച്ചാണ്