കൂടണയാനുള്ള യാത്രയിൽ മരിച്ച കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആദരാഞ്ജലികളുമായി ദേശീയ വിലാപദിനം ആചരിച്ചു

വീടുകളിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ മഹിളാ