ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ്: കേന്ദ്ര തെര‌ഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഓഫീസിന്റെ ഒരുഭാഗം അടച്ചു

ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ഓഫീസിന്റെ ഒരു ഭാഗം

സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ആഗോള ശക്തിയാവാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി മോഡി സർക്കാർ

സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ആഗോള ശക്തിയായി ഉയരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി മോഡി സർക്കാർ.