കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പിറകെ; പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനുകളെയും മോഡി സർക്കാർ പന്താടുന്നു

രാജ്യത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗണിൽ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ പെരുവഴിയിലാക്കിയ മോഡി സർക്കാർ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ