ടെലികോം കുടിശ്ശിക; കേന്ദ്രത്തിന് വീണ്ടും വിമർശനം, കുടിശ്ശിക അടച്ചുതീർക്കുന്നതിന് കമ്പനികൾ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം

എജിആർ കുടിശ്ശിക കേസിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. ടെലികോം കമ്പനികളുമായി