താളം തെറ്റും, ഇടയാക്കരുത്

ജനങ്ങൾ കോവിഡിനോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും ജാഗ്രത കുറഞ്ഞാൽ പ്രത്യാഘാതം വലുതായിരിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി

പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ‘വൈറ്റ് ബോർഡ്’ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ‘വൈറ്റ് ബോർഡ്’ പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ