തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രാഥമിക വോട്ടർ പട്ടിക ഇന്ന് പ്രസിദ്ധികരിക്കും: പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോകുന്നവർ ?

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക വോട്ടർ പട്ടിക ഇന്ന്