കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം കേന്ദ്രസർക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ: കാനം

കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടോ ആണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ