സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പരിശോധന കൂട്ടി

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കോവിഡ് പരിശോധനയും കൂട്ടി.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും കൂടുതൽ സൈനിക വിന്യാസം നടത്തുന്നു; അതിർത്തി പുകയുന്നു

സൈനികരെ പിൻവലിക്കുന്നതിന് ധാരണയായെന്ന് അറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷ സാധ്യത കുറഞ്ഞില്ല. ഗൽവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം; സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം: 449 കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രാനുമതി 

സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നടപ്പു വർഷം 449 കോടി