ആറാട്ടുപുഴയിലെ ആ കൂട്ടത്തല്ല് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിച്ച മിടുക്കൻ ഇവനാണ്‌, വീഡിയോയുടെ ഒടുക്കം സംഭവിച്ചത്‌ ഇങ്ങനെ

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായി നിന്നത് ആറാട്ടുപുഴയിലെ കൂ‍ട്ടത്തല്ലയായിരുന്നു. വഴിത്തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു

യഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസനയം

ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വാണിജ്യവല്ക്കരണത്തിന്റെയും വർഗീയവല്ക്കരണത്തിന്റെയും തട്ടകമാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയത്തിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ