തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് : തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കമ്മിഷൻ

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോൾ നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഹൈക്കോടതിയില്‍

ധീരദേശാഭിമാനികളോട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ അവഗണന

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമരചരിത്രങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്ന മുദ്രകൾ ചാർത്തി കടന്നുപോയ ധീരദേശാഭിമാനികളോടും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ അവഗണന. കേന്ദ്രസർക്കാർ