തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ നാളെ മുതല്‍ നടപ്പാക്കുന്ന നിരോധനാജ്ഞയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തലസ്ഥാനത്താകെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്