ഹത്രാസ് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാക്കുന്നു

ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതിവെറിയെത്തുടർന്ന് അരങ്ങേറിയ ഹത്രാസ് പീഡന സംഭവം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ