കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ വരട്ടെ, ഈ രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടോ?

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ശരീരത്തില്‍ നിരവധി ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ഇത്തരത്തില്‍ ധാരാളം

പ്രകൃതി വാതക മേഖലയിലും കരാറുകാർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം; പകൽകൊള്ളയ്ക്ക് അവസരം സൃഷ്ടിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

രാജ്യത്തെ പ്രകൃതി വാതക മേഖലയിലും പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പകൽകൊള്ളയ്ക്ക് അവസരം സൃഷ്ടിച്ച് കേന്ദ്ര