സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ സ്വർണം പിടികൂടാൻ സഹായകരമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് കസ്റ്റംസ് പ്രതിഫലം കൈമാറി

കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ സ്വർണം പിടികൂടാൻ സഹായകരമായ വിവരങ്ങൾ